061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

datalogger

نظارت بر نگهداری آنچه مهم است

/datalogger-blog

با دیتالاگرهای تستو، دما | رطوبت | CO2 | لرزش | فشار مطلق و حتی میزانUV را اندازه گیری، ذخیره و پایش نمایید