061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

فشار هوا

نظارت دقیق بر نگهداری اقلام با ارزش

/datalogger-blog

با دیتالاگرهای تستو، دما | رطوبت | CO2 | لرزش | فشار مطلق و حتی میزانUV را اندازه گیری، ذخیره و پایش نمایید