برج خنک کننده

اندازه گیری امکان رسوب گذاری در آب خنک کننده

/hach-blog

مدیریت صحیح شرایط آب خنک کننده جهت جلوگیری از خورندگی و کاهش رسوب گذاری ضروری است. حفظ شرایط تعادل بین دو عامل رسوب گذاری به واسطه کاهش انتقال حرارت و خوردگی به سبب تخریب تجهیزات همواره مورد نظر است. کمپانی HACH با ارایه تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی بهترین گزینه ها جهت اندازه گیری دقیق و قابل اعتماد این عوامل را ارایه داده است که در این مقاله به تفصیل ارایه شده است.